Sự chuyển biến trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2014

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2013, năm 2014, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Hội khuyến học Tỉnh. Năm 2014, Hội khuyến học huyện Mường Chà đã thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động của Hội, qua đó, năm 2014, Hội khuyến học huyện đã đạt được những thành tích nổi bật.
          Trong năm 2014, Hội khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ thị của các cấp đến các ban ngành đoàn thể, các cơ sở hội, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 23/CT-TU của Tỉnh uỷ tỉnh Điện Biên về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, khuyến tài; Quyết định số 89/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012-2020; các văn bản chỉ đạo từ trung ương đến cấp tỉnh về thực hiện đề án đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020: Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 579/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên; kế hoạch số 79/KH-HKH ngày 22/8/2014 của HKH tỉnh Điện Biên về triển khai mô hình thí điểm “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập giai đoạn 2014-2015”...
          Hội khuyến học huyện đã tham mưu với UBND huyện ban hành Quyết định 2858/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập giai đoạn 2014-2015”. Thông qua các văn bản chỉ đạo, qua công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.


                                Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2014

          Công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên đã được quan tâm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để phong trào khuyến học của huyện được duy trì và phát triển bền vững.Toàn huyện có 12/12 xã, Thị Trấn có HKH, trong đó có 02 Hội khuyến học mới được thành lập (HKH xã Huổi Mý, xã Nậm Nèn); 100% các đơn vị trường học và TTGDTX trong huyện đã có các chi hội khuyến học, các chi hội khuyến học thôn bản và tổ dân phố ngày càng phát triển. Hội khuyến học các xã, thị trấn, các chi hội khuyến học trong trường học và một số chi hội khuyến học ở thôn bản và tổ dân phố đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học nói chung trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện nay có 174 chi hội, trong đó có 129 chi hội khuyến học thôn bản, tổ dân phố; 44 chi hội khuyến học các đơn vị trường học; 01 chi hội TTGDTX. Tổng số hội viên trong toàn huyện là 7505 hội viên, tăng so với cùng kỳ năm 2013 là 1523 hội viên. Có thể nói số lượng hội viên hội khuyến học trên toàn huyện đã tăng nhanh, đặc biệt là tỷ lệ hội viên tại các thôn bản. Với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức hội và hội viên trong năm vừa qua hội khuyến học huyện đạt được những thành tích đáng kể trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
         Trong phong trào “Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”. Hội khuyến học huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền đến Hội khuyến học các xã, thị trấn. Xác định được Dòng họ là chỗ dựa cho mọi gia đình nuôi dạy con cháu trưởng thành, chính vì vậy trong những năm gần đây Hội khuyến học huyện Mường Chà đã phát động phong trào xây dựng dòng họ hiếu học với các tiêu chí đã được cụ thể hoá để phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Từ các tiêu chí “Gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học”, nhiều Hội cơ sở như: Thị trấn Mường Chà; Na Sang, Huổi Lèng, Sa Lông, Mường Tùng, Hừa Ngài,… đã tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt phong trào, thực sự coi phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học” là động lực thúc đẩy con em nhân dân tới trường học, là nhân tố gắn kết giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội, là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS, do đó được các cơ sở giáo dục tích cực ủng hộ và phối hợp thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều dòng họ hiếu học xuất sắc như dòng họ Bùi Thị trấn Mường Chà; dòng họ Vừ bản Hô Chim II, xã Ma Thì Hồ; dòng họ Hạng, Bản Cổng Trời, xã Sa Lông; dòng họ Hạng bản Chúng Dình, xã Huổi Lèng…
           Đến cuối năm 2014 có 613 gia đình đăng ký đạt gia đình hiếu học, tăng 398 gia đình so với năm 2013; 50 dòng họ đăng ký đạt dòng họ hiếu học, tăng 42 dang họ so với năm 2013. Đây là những gia đình, dòng họ tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cháu, các con cháu được học hành tử tế, nhiều người thành đạt trong cuộc sống và trong công việc, đồng thời là nhân tố góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của quê hương đất nước. Từ phong trào xây dựng gia đình hiếu học xuất sắc, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã xóa bỏ được quan niệm chỉ cho con trai đi học, con gái ở nhà làm việc gia đình. Tỷ lệ học sinh nữ đã tăng cao ở các trường vùng đặc biệt khó khăn đã tăng dần theo từng năm.
           Phong trào xây dựng “GĐHH, DHHH” phát triển đã khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện. Phong trào xây dựng “GĐHH, DHHH” còn có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” vì các tiêu chí xây dựng GĐHH hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của gia đình văn hoá. Vì vậy xây dựng GĐHH chính là để xây dựng gia đình văn hoá, nâng cao chất lượng của gia đình văn hoá và cộng đồng văn hóa.
           Thực hiện phong trào xây dựng “GĐHH, DHHH” cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã có nhận thức đầy đủ đúng đắn về sự học, từ đó đã có sự phối kết hợp tốt với các môi trường giáo dục góp phần duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Tính đến nay toàn huyện tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,1%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 90%; Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi  ra lớp đạt 95%; 12/12 xã và thị trấn vẫn duy trì các tiêu chí đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác PCGDTH đúng độ tuổi và PCGDTHCS vẫn được duy trì và từng bước củng cố vững chắc trong đó có 11/12 xã và thị trấn đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2, 10/12 xã thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2. 

Ông Trần Trọng Quyết - Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo tại
Hội nghị tổng kết khuyến học năm 2014

 
          Công tác xây dựng và quản lý quỹ khuyến học đã được Hội khuyến học quan tâm. Số quỹ huy động được cao hơn so với năm 2013. Hội khuyến học huyện đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện vận động ủng hộ quỹ khuyến học năm 2014 đến các cán bộ công chức của các cơ quan, lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, ... phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ. Tính đến 31/12/2014 toàn huyện có 68/73 cơ quan đơn vị nộp quỹ khuyến học năm 2014 tăng so với năm 2013 là 28 cơ quan đơn vị tham gia quỹ khuyến học với tổng số tiền đã huy động được trong năm 2014 là 369.238.000 đồng, trong đó truy thu năm 2013 là 164.914.000 đồng; thu quỹ năm 2014 là 204.324.000 đồng. Đặc biệt trong năm 2014 công tác tuyên truyền và huy động quỹ khuyến học trong nhân dân ở các xã, thị trấn đã có sự thay đổi rất nhiều so với các năm trước, đến cuối năm 2014 HKH các xã, thị trấn đã vận động nhân dân huy động được 32.899.000 đồng quỹ khuyến học.
          Việc quản lý quỹ khuyến học được thực hiện theo điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam và được chi theo đúng Quyết định sử dụng quỹ khuyến học do Ban chấp hành Hội khuyến học huyện quy định. Trong đó chủ yếu chi khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh giỏi các kỳ thi của các cấp, học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học; khen thưởng giáo viên đạt giải các cuộc thi; khen thưởng các trường chuẩn quốc gia, hỗ trợ học sinh và GV có HCKK. ... Năm 2014 Hội khuyến học huyện đã khen thưởng với tổng số tiền là 262.530.000 đồng, trong đó, khen thưởng HSG cấp huyện, tỉnh, HS nghèo vượt khó học giỏi: 125.300.000 đồng; Thưởng cho GV có bài dự thi đạt giải, có HS giỏi các cấp: 31.330.000 đồng; Thưởng cho HS thi đỗ vào các trường Đại học: 29.000.000 đồng; Thưởng cho các trường đạt chuẩn quốc gia: 38.000.000 đồng,...
          Với những thành tích đã đạt được trong năm 2014, Hội khuyến học huyện đã đề nghị TW Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 01 cá nhân; tặng 04 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 04 cá nhân. Hội khuyến học tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho tập thể Hội khuyến học huyện và 02 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài năm 2014.

Ông Nguyễn Minh Phú - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HKH huyện trao giấy khen cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học 
năm 2014

           Có thể nói, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội khuyến học huyện, năm 2014, Hội khuyến học huyện đã đạt được những thành tích to lớn. Đây là cơ sở quan trọng để Hội khuyến học huyện làm tốt hơn nữa công tác khuyến học khuyến tài, góp phần phát triển sâu rộng phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Mường Chà nói riêng và của Tỉnh Điện Biên nói chung.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Văn bản mới

707/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 01/04/2018

lượt xem: 124 | lượt tải:46
Tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,826
  • Tháng hiện tại94,873
  • Tổng lượt truy cập3,588,657
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 842248             Fax: 02153 842078

Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Microsoft Edge
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây