Sunday, 24/10/2021 - 17:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • Đinh Khắc Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 489
  • Email:
   nghiadk.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 986
  • Email:
   thiennk.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0215 3842 687
  • Email:
   longnv.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Hoàng Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0989897514
  • Email:
   thomht.vanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0919045088
  • Email:
   thanhnc.thmathiho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0982218184
  • Email:
   tuannn.thcstanphong.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Lê Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0914506986
  • Email:
   viet1979@gmail.com
 • Trần Trọng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0983291010
  • Email:
   khanhtt.thcsphinho.muongcha@dienbien.edu.vn
 • Đinh Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách bộ phận
  • Điện thoại:
   0915485756
  • Email:
   khanhdvmc@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0971100783
  • Email:
   nguyenmanhcuongnnp@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0946365118
  • Email:
   thuhuongthso2muongmuon@gmail.com
 • Lê Đình Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0352254282