Monday, 10/08/2020 - 23:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

        Đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa là khâu then chốt, quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng ở cấp tiểu học nói riêng.

        Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/1/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng và ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT mới để nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ, đáp ứng những đòi hỏi của thực tế và bắt kịp xu thế chung của thế giới.

        Đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa là khâu then chốt, quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng ở cấp phổ thông nói riêng.

        Chương trình GDPT 2018 có nhiều điểm mới như: Một chương trình chung có nhiều bộ SGK, việc chọn SGK nào là do nhà trường, dạy Ngoại ngữ từ lớp 1,2 ở những nơi có điều kiện, môn Tin học và Công nghệ là môn học bắt buộc…..Khi chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Phòng Giáo dục có những thuận lợi cơ bản như sau:

        Trong những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà đã được Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 02 trường tiểu học của huyện xây dựng bổ sung phòng học kiên cố; hiện nay 100% trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện đã triển khai áp dụng những thành tố tích cực của Mô hình VNEN, đã chuyển đổi từ cách dạy và học truyền thống sang cách dạy và học theo nhóm nhằm phát huy tối đa năng lực và phẩm chất học sinh, rèn kĩ năng giao tiếp, hợp tác và khả năng tự học đây là tiền đề rất tốt để chuẩn bị bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị dạy học phân loại học sinh theo nhóm cùng trình độ, ra đề tập làm văn theo hướng mở, mở rộng vốn từ cho học sinh thông qua hoạt động xây dựng cây từ vựng Tiếng Việt. Tổ chức các hoạt động giao lưu tiếng Việt cấp trường, thi kể chuyện đạo đức, đọc truyện tại thư viện nhà trường... Một số trường đã thành lập các câu lạc bộ học tập; tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong và ngoài lớp học.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn được các cấp quan tâm đầu tư về CSVC như Chương trình kiên cố hoá trường lớp học đầu tư xây dựng cơ sở vật chất lớp học, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sinh hoạt, phòng ở nội trú, nhà bếp đáp ứng nhu cầu của các nhà trường, đặc biệt tại các trường có học sinh bán trú nội trú tại trường. Đây là tiền đề, là điều kiện rất thuận lợi để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Đội ngũ giáo viên đã đầy đủ về số lượng, đặc biệt là các môn học bắt buộc của CT GDPT mới như môn Ngoại ngữ, Tin học….để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai CT GDPT 2018.

        Có thể nói đây là tiền đề, là điều kiện rất thuận lợi để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị thực hiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn gặp rất nhiều khó khăn như; một số giáo viên việc tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực còn hạn chế, chưa linh hoạt; môi trường giao tiếp tiếng Việt, tiếp cận các phương tiện truyền thông, thông tin còn hạn chế; nhiều lớp học có diện tích hẹp, khó khăn trong việc tổ chức dạy học, nhất là việc dạy học theo nhóm và tăng tỷ lệ học sinh/lớp... đây là những khó khăn trong việc triển khai Chương trình GDPT 2018.

        Trước thực trạng đó, để triển khai tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Phòng Giáo dục đã triển khai những công việc cụ thể như sau:

        Thứ nhất: Trong công tác quản lý, chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Mường Chà; kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mường Chà.Văn bản số 716/ PGDĐT-CMTH ngày 25/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện các giải pháp chuyển tiếp từ Chương trình hiện hành sang Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Ngoài ra Phòng Giáo dục đã đạo các trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường thông tin, truyền thông về triển khai và thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong triển khai tổ chức thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên các phương tiện thông tin truyền thông, truyền thanh truyền hình, trang thông tin điện tử của trường và của nghành Giáo dục,…nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội.

        Thứ hai: Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018:

        Toàn huyện hiện có 750 phòng học, trong đó: 473 phòng học kiên cố đạt 63,1%; 104 phòng chức năng; 318 phòng nội trú; 235 phòng công vụ. Đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học để thực hiện tốt việc dạy học

        Các trường đã tiến hành rà soát thiết bị dạy học lựa chọn những thiết bị phù hợp để tiếp tục sử dụng cho những năm học tiếp theo. Xây dựng kế hoạch kinh phí mua thiết bị dạy học mới theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGD ĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

        Trong những năm học vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án, xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân...để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Tuy nhiên do ngân sách chi để đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, chủ yếu mới chỉ đủ cho việc chi lương và các chế độ cho giáo viên, học sinh nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn ít, ngoài ra đời sống của nhân dân ở địa phương còn nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa từ nhân dân chưa được nhiều. Một số trường tiểu học trong huyện diện tích phòng học hẹp nhất là khi đưa học sinh từ khối 3,4,5 về học ở Trung tâm.

        Với thực trạng về cơ sở vật chất hiện có thì phòng học thông thường đã đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học, tuy nhiên các phòng học chức năng, phòng công vụ, phòng nội trú vẫn còn thiếu.

        Trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp để có kế hoạch đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, đồng thời sẽ tăng cường huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và từ nhân dân để đầu tư, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng việc thực hiện Chương trình GDPT theo lộ trình.

        Trường PTDTBT TH Huổi Mí

         Trường tiểu học Nậm Nèn

Trường PTDTBT TH Mường Anh


Trường PTDTBT TH Hừa Ngài

        Thứ ba: Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình GDPT: Lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.  Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học lựa chọn giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020 -2021 đảm bảo về trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy và rèn học sinh; năng động, nhiệt tình, mạnh dạn, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học.

        Ban giám hiệu các đơn vị có năng lực quản lý, điều hành; nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tinh, năng động trong công tác, đủ về số lượng và đảm bảo về trình độ đào tạo, số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp chiếm tỷ lệ cao. Hàng năm cán bộ quản lý các trường đều được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng trường theo qui định. 

        Thứ tư: Chuẩn bị bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2020 về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng tập trung trong tháng 02 năm 2020 theo các nội dung quy định của Bộ GD và ĐT trước khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Thứ năm:  Chuẩn bị về sách giáo khoa. Hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 05 bộ SGK của 05 nhà xuất bản nằm trong danh sách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sau khi nhận được Phòng Giáo dục đã chuyển cho tất cả các đơn vị trường để nghiên cứu lựa chọn theo quy định.

    

  Hoạt động tập thể ở trường tiểu học số 2 Na Sang

        Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 (số thành viên hội đồng là số lẻ). Từ đó triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 và Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, giám sát quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị trường để đảm bảo việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện đúng quy định, khách quan, kịp thời.

        Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng các trường có học sinh tiểu học Quyết định danh mục SGK sử dụng của đơn vị trong năm học 2020-2021; báo cáo kết quả lựa chọn danh mục SGK của đơn vị với Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời đăng kí số lượng sách cần mua phục vụ năm học 2020-2021 với Phòng Giáo dục và Đào tạo để gửi Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học tỉnh Điện Biên mua sách phục vụ cho việc dạy và học.

        Để có số liệu làm căn cứ đăng ký đặt mua sách giáo khoa đảm bảo đủ mỗi em học sinh có 01 bộ sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trường tiểu học, trường có lớp tiểu học phối hợp với các đơn vị trường mầm non trên địa bàn để xác định chính xác số trẻ 5 tuổi đang học năm học 2019-2020, bao gồm cả học sinh trái tuyến và sẽ huy động tối đa vào học lớp 1 năm học 2020-2021.

        Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chúng ta tin tưởng rằng việc triển khai Chương trình GDPT 2018 sẽ thành công, góp phần vào việc nâng cao chất lượng GD chung trên địa bàn huyện.

 


Tác giả: Bùi Văn Tuấn
Nguồn:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết